Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Przewozy dzieci do Szkół na terenie Gminy Wilków

 

    Wilków, 23.08.2012 r.
 
Gmina  Wilków

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

GKR.271.8.2012                                                                          

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

 

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje   Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
http: www.wilkow.pl
e-mail: ug@wilkow.pl
 

      Wójt Gminy Wilków   informuje, że w dniu 23.08.2012 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na Przewozy dzieci do Szkół na terenie Gminy Wilków , (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 282060-2012 z dnia 02.08.2012 r.) pomiędzy: Gminą Wilków a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Namysłowie Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 29, 46-100 Namysłów.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną   z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 10.08.2012 r.

Szacunkowa wartość zamówienia netto:  160 988,43         
Cena wybranej oferty brutto:                     169 423,61
Oferta z najniższą ceną brutto:                  169 423,61
Oferta z najwyższą ceną brutto:                 238 304,03                                                                         
 
 
 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Wilkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Wójcik
Data wytworzenia: 23.08.2012r. 
Wersja XML