Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem do odśnieżania i koszenia.

 

Gmina Wilków                                                                             Wilków , 05.12.2011r.

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

Nr sprawy : GKR.271.10.2011

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

 

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

http: www.wilkow.pl

e-mail: ug@wilkow.pl

 

      Wójt Gminy Wilków   informuje, że w dniu 05.12.2011 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem do odśnieżania i koszenia , (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 380498-2011 z dnia 16.11.2011r.)pomiędzy: Gminą Wilków a Firmą Osadkowski SA ul.Kolejowa 6, 56-420 Bierutów.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 24.11.2011r.

Szacunkowa wartość zamówienia netto:    162 601,63         

Cena wybranej oferty brutto:                       198 000,00

Oferta z najniższą ceną brutto:                   198 000,00

Oferta z najwyższą ceną brutto:                  198 000,00

                                                                         

 

Wójt Gminy Wilków

Mgr Bogdan Zdyb

Wersja XML