Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach

Gmina Wilków                                                             Wilków , 25.07.2011r.

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

Nr sprawy : GKR.271.6.2011

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

 

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje   Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

http: www.wilkow.pl

e-mail: ug@wilkow.pl

 

      Wójt Gminy Wilków   informuje, że w dniu 25.07.2011 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na Modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach , (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 164994-2011 z dnia 20.06.2011r.)pomiędzy: Gminą Wilków a Firmą Zakład Elektroinstalacyjny Henryk Czora Borkowice   ul.Wiejska 43, 46-243 Bogacica.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 05.07.2011r.

Szacunkowa wartość zamówienia netto:  18 499,45         

Cena wybranej oferty brutto:                     12 849,18

Oferta z najniższą ceną brutto:                  12 849,18

Oferta z najwyższą ceną brutto:                 30 021,43

 

                                                                         

 

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Wersja XML