Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa

Tryb: podstawy art.275 pkt 1.
Temat przetargu: Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa.
Numer referencyjny: GK.271.7.2022.
Data składania i otwarcia ofert: 01-07-2022 r.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 3. Formularz oferty
 4. Załącznik Nr 1 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 6. Załącznik Nr 3 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące grupy Kapitałowej
 7. Załącznik Nr 4 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 8. Załącznik Nr 5 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
 9. Załącznik Nr 6 Oświadczenie o aktualności informacji
 10. Formularz umowy
 11. Załącznik Nr 1 do formularza umowy
 12. Regulamin
 13. ID postępowania
Wersja XML