Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o I ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków

Wójt Gminy Wilków na podstawie art. 37, 38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz.2213)

ogłasza I publiczny przetarg ustny nie ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilków

 

Oznaczenie nieruch. dz.nr, km., KW

Powierzchnia w ha

Położenie

Cena wywoławcza nieruchomości
Netto zł

Kwota wadium
w zł

Opis nieruchomości wolnych od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań

98/6 km.1  KW

OP1U/00085548/2

0,0900

Lubska

16.000

2.000

Nieruchomość niezabudowana, położona w Lubskiej w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi drogę wewnętrzną, usytuowana jest w otoczeniu zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej w miejscowości Idzikowice.

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren o symbolu RMN – teren zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2022 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy BS Wilków 40 8890 1037 0012 0333 2002 0007 najpóźniej do dnia 13 lipca 2022 r. Wadium winno być uznane na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 14 lipca 2022 r.

Wpłata wadium powinna określać: osoby które będą brać udział w licytacji, kwotę oraz numer działki której dotyczy. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 23% . Nabywca pokrywa koszty notarialne oraz opłatę sądową związaną z nabyciem nieruchomości.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,

w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena sprzedaży nieruchomości w formie przetargu nie może być rozłożona na raty.

Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w pokoju nr 4, budynku B Urzędu Gminy w Wilkowie, telefon 774195511.

Regulamin przetargu

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

Wersja XML