Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK.6733.1.2022.EH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), Wójt Gminy Wilków zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 11.03.2022 r. na wniosek inwestora Gmina Wilków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Przebudowa z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi’’, działka nr 255/8, 255/9 i 501/1, AM 1, obręb Bukowie, gmina Wilków po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia o nr 2/2022 w dniu 09 maja 2022 r. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wilków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień 09 maja 2022 r. wskazuje się jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków (www.bip.wilkow.pl),
  3. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bukowie (w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości). Niniejsze zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od wskazanego powyżej terminu. w związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie odwołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia niniejszego publicznego obwieszczenia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Wilkowie, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. nr 4, w części budynku B), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.00 do 15.00.

 

Wersja XML