Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ustalanie i wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za ćwiczenia wojskowe

Miejsce

Urząd Gminy w Wilkowie
Stanowisko do spraw obrony cywilnej, obronności i spraw wojskowych
Adres: ul. Wrocławska 11 , 46-113 Wilków
Numer pokoju: 6A

Adres do korespondencji:
Urząd Gminy w Wilkowie
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków

W godzinach: 7:00 - 15:00
W dniach: od poniedziałku do piątku

Nr telefonu: 77 419 55 15
Fax: 77 419 55 15
Adres e-mail:

Wymagane dokumenty
 • wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego (wniosek do pobrania poniżej, na stanowisku ds. obrony cywilnej, obronności i spraw wojskowych),
 • zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej),

       oraz odpowiednio do okoliczności sprawy:

 • zaświadczenie określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia wydawane przez pracodawcę – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służbowym pracy,
 • zaświadczenie określające kwotę dziennego utraconego dochodu wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą,
 • zaświadczenie z gminy – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej,
 • zaświadczenie organu podatkowego o niemożności ustalenia kwoty dochodu – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym w formie ryczałtu lub kartą podatkową.
Sposób załatwienia sprawy

wniosek wraz z załącznikami, składa się w sekretariacie urzędu gminy lub za pośrednictwem poczty - nie p nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych,

wypłata świadczenia rekompensującego następuje w formie przelewu lub osobiście w kasie urzędu, parter, kasa nr 5A w godz. od 7:00 do 13:00.

Opłaty

Zwolnione z opłat i kosztów administracyjnych.

Czas załatwienia sprawy

Świadczenie pieniężne wypłaca się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy
 • od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia,
 • odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna
 • art. 119a oraz art. 124 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (t.j. Dz. U. 2018 poz. 881),
 • art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.).
Inne informacje

Zaświadczenie o zarobkach powinno zawierać:

 • informację, że za okres ćwiczeń wojskowych wynagrodzenie nie zostało wypłacone,
 • kwotę dziennego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza rezerwy ze stosunku pracy lub stosunku służbowego – 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy, lub
 • kwotę dziennego dochodu uzyskanego przez żołnierza rezerwy z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej - 1/252 dochodu za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbywania ćwiczeń wojskowych.

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes GUS.
Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

 

INFORMACJE o PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Wilkowie przy ul. Wrocławskiej 11 , 46-113 Wilków.
 2. Inspektorem ochrony danych, z którym można skontaktować z Inspektorem w następujący sposób:
  • listownie po adresem: ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków,
  • e-mail: ,
  • telefonicznie 77 419 55 11 wew. 11.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi 10 lat.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  • żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie numeru rachunku bankowego jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania wypłaty naliczonego świadczenia pieniężnego

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ułatwi i przyspieszy kontakt z wnioskodawcą.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Druki

Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie PDF, DOC

Zaświadczenie o wysokości utraconego wynagrodzenia PDF, DOC

Wersja XML