Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek rolny

Przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym:

Podmioty obowiązane do zapłaty podatku rolnego:

 1. właściciel gruntów,
 2. posiadacz samoistny gruntów,
 3. użytkownik wieczysty gruntów,
 4. posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego,
  2. jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.;
  w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych;
 5. dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym:

Zgodnie z art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

Stawki podatku rolnego:

 obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy.

W 2022 r. stawka podatku rolnego na terenie gminy Wilków wynosi:

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Wilkowie pokój nr 4 wejście A lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wilkowie Referat Finansowy, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.

Terminy płatności:

Sposoby płatności:

Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Wilków
nr 86 8890 0001 0003 5477 2000 0004

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)
 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu  żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2022.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105).

Formularze dotyczące podatku rolnego

Wersja XML