Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek leśny

Przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym:

Podmioty obowiązane do zapłaty podatku leśnego:

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Czynności i dokumenty związane z podatkiem:
Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym, podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nie posiadającej osobowości prawnej – osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. w tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Stawki podatku leśnego:
W 2022 r. stawka podatku leśnego na terenie Gminy Wilków wynosi: 46,6972 .

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Wilkowie pokój nr 4 wejście A lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wilkowie Referat Finansowy, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.

Terminy płatności:

Sposoby płatności:

Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Wilków
nr 86 8890 0001 0003 5477 2000 0004

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888).
  2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126).

Formularze dotyczące podatku leśnego

Wersja XML