Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie nr 3 dot. usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Wilków

GK.042.7.2020

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Wilków zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 1. Zamawiający: Gmina Wilków
 2. Przedmiot zamówienia: usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Wilków.
 3. Termin realizacji zamówienia: 17.07.2020-13.11.2020 r.
 4. Miejsce realizacji: teren Gminy Wilków
 5. Kryterium wyboru ofert: 100% cena.
 6. Kod CPV: 90533000-2, 90512000-9, 90500000-2, 90514000-3
 7. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia a także wezwania oferentów do złożenia wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert.
  3. Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie 14 dni po przedłożeniu przez niego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po wykonaniu zamówienia.
  4. Wszystkie podane ceny w ofercie powinny być cenami brutto uwzględniającymi wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT.
  5. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.
 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
  1. posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem.,
  2. dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
  4. posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
   Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt 1 – 4 za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu.
 9. Sposób przygotowania ofert: Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do zapytania, w języku polskim, czytelnie zgodnie ze specyfikacją zamówienia oraz oświadczeniem będącym załącznikiem nr 2 do zapytania. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 10. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę (zał. nr 1) wraz z oświadczeniem (zał. nr 2) oraz klauzulę informacyjną (zał. nr 3) proszę przesłać w formie skanu (oryginał, kopia za zgodność z oryginałem) na adres w terminie do 10.07.2020 r.  do godziny 13.00.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  • jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia;
  • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  • zawiera błędy w obliczeniu ceny;
  • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 11. Specyfikacja zamówienia
  1. Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Wilków, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie z gminy Wilków, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania typu big bag oraz worki po nawozach wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji opadów. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników to ok. 19 t.
   Termin oraz miejsce odbioru odpadów zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy.
  2. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
   • ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,
   • załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów,
   • transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,
   • rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.
  3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:
   1. imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;
   2. adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag;
   3. datę odbioru;
   4. wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:
    • folie rolnicze białe,
    • folie rolnicze czarne,
    • siatki do owijania balotów,
    • sznurki do owijania balotów,
    • opakowania po nawozach,
    • opakowania typu Big Bag;
   5. podpis właściciela / użytkownika;
   6. podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji;
   7. pieczęć firmową wykonawcy.
  4. Do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. 797 z późn.zm.);
  5. Wykonawca wykona co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;
  6. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady;
  7. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia;
  8. Po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające:
   • adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady,
   • ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag;
  9. Po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;
  10. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady;
  11. Zapisami zawartymi w Regulaminie programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 12. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego: Krzysztofa Golec-Pianka Zastępca Kierownika Referatu, Tomasz Kin inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy, Urząd Gminy w Wilkowie tel. 77/4195514 wew. 123 i 124.

Załączniki do pobrania: