Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty

Projekt uchwały
o zmianie uchwały Nr XI.73.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30  grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Projekt uchwały
o zmianie uchwały Nr XI.74.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 rok

Projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Namysłowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt uchwały
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków

Projekt uchwały
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Projekt uchwały
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Wilków

Projekt uchwały
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2020 roku

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Pszenicznej

Wersja XML