Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Praca Powiatowych Komisji Lekarskich na terenie administrowanym przez WKU w Brzegu - miejsca i terminy

03 lutego 2020 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, której procedurą objętych zostanie około 215 tysięcy osób. w tym też dniu rozpocznie się kwalifikacja wojskowa na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Brzegu (WKU w Brzegu) w dwóch powiatach: brzeskim oraz nyskim. w powiecie kluczborskim kwalifikacja wojskowa rozpocznie się w marcu, natomiast w powiecie namysłowskim w kwietniu br.

L.p.

Powiat

Nazwa komisji lekarskiej,

miejsce pracy komisji lekarskiej

Termin pracy

komisji lekarskiej

1.

brzeski

Powiatowa Komisja Lekarska w Brzegu

ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg

(Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu)

03.02. - 28.02

2.

nyski

Powiatowa Komisja Lekarska w Nysie

ul. Jana Sobieskiego 2, 48-300 Nysa

(I Liceum Ogólnokształcące - Carolinum)

03.02 - 12.03

3.

namysłowski

Powiatowa Komisja Lekarska w Namysłowie

ul. Mickiewicza 12, 46-100 Namysłów

(I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie)

15.04 - 29.04

4.

kluczborski

Powiatowa Komisja Lekarska w Kluczborku

ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork

(budynek Powiatowego Urzędu Pracy)

03.03 - 25.03

 

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są zobowiązane uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia. Natomiast, po jego upływie osoby takie zobowiązane są do zgłoszenia się do wojskowej komendy uzupełnień, właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zameldowania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu (55) lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu (60) lat życia.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku podlegają:

Pierwszym etapem kwalifikacji wojskowej jest potwierdzenie tożsamości, zebranie dokumentów oraz dokładne poinformowanie o przebiegu całej procedury.
Na osobie wezwanej do kwalifikacji, ciąży obowiązek przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej, posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Drugi etap kwalifikacji wojskowej, to tworzenie ewidencji na podstawie dokumentów oraz rozmowy. Następnie, komisja lekarska po przeprowadzeniu wywiadu i wglądu w przedstawione dokumenty, stwierdza zdolność do służby wojskowej, nadając jedną z kategorii zdolności do służby wojskowej:

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną. Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe.

Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie, kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej, za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała.

Osoby, wobec których zostanie orzeczona kategoria zdolności "A" lub "D" do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (14 dni) i założeniu ewidencji wojskowej, zostają z urzędu przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej. Swoje orzecznictwo komisja lekarska wydaje na piśmie.

Wersja XML