Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów

Tryb: przetarg nieograniczony.
Temat przetargu: Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów.
Numer referencyjny: GK.271.12.2019.
Data składania i otwarcia ofert: 29.11.2019 r.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Formularz oferty.
 4. Załącznik Nr 1 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 5. Załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
 6. Załącznik Nr 3 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania/grupa kapitałowa.
 7. Załącznik Nr 4 do formularza oferty - zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 8. Załączniki na wezwanie Zamawiającego - wykaz osób.
 9. Formularz umowy.
 10. Dokumentacja techniczno-budowlana.
 11. Przedmiar robót (element pomocniczy).
 12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Wersja XML