Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona , promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego -Gmina Wilków-zagospodarowanie otoczenia przy zabytku Kościoła Parafialnego p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu

Tryb: przetarg nieograniczony.
Temat przetargu: Ochrona , promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego -Gmina Wilków-zagospodarowanie otoczenia przy zabytku Kościoła Parafialnego p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu.
Numer referencyjny: GKR.271.11.2017.
Data składania i otwarcia ofert: 15-01-2018 r.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz oferty
 4. Załącznik Nr 1 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 6. Załącznik Nr 3 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania/grupa kapitałowa
 7. Załącznik Nr 4 do formularza oferty-zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
 8. Załączniki na wezwanie Zamawiającego - wykaz robót budowlanych
 9. Załączniki na wezwanie Zamawiającego- wykaz osób
 10. Załączniki na wezwanie Zamawiającego- oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych
 11. Formularz umowy
 12. Dokumentacja techniczno-budowlana:mapa, projekt,zgłoszenie
 13. Przedmiar robót (element pomocniczy)
 14. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Wersja XML