Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek od nieruchomości

Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

Podmioty obowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości:

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości:
Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nie posiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. w tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 6 ust. 10 ustawy (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

Stawki podatku od nieruchomości:

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r. (M.P. poz. 724) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:
1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni, 1,01 zł,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni, 5,08 zł,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni, 0,53  zł,
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 756) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni; 3,34 zł,

 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej, 0,87 zł,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej, 25,29,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej, 11,83 zł,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej, 5,16 zł,
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej; 8,53 zł,

 3. od budowli:
  1. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami – 0,5% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  2. pozostałych – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Różnica pomiędzy stawką podstawową, o której mowa w § 1 pkt 3 lit. b uchwały, a stawką preferencyjną określoną w § 1 pkt 3 lit. a, w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r., str. 1) oraz zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz U. z 2020 r. poz. 708). Na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. okres obowiązywania dotychczasowych zasad udzielania pomocy de minimis został przedłużony do 31 grudnia 2023 roku.

3. Wartość pomocy brutto dla jednego przedsiębiorcy, łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną przez niego w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzajacych go lat podatkowych nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto, natomiast dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów, wartość pomocy nie może przekroczyć 100 tys. euro brutto.

4. Kurs euro ustalany jest na podstawie średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień udzielenia pomocy.

5. Pomoc de minimis przyznawana jest dopiero po stwierdzeniu, że nie podniesie ona łącznej kwoty pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot gospodarczy w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe do poziomu przekraczającego maksymalny pułap pomocy de minimis. Pomoc udzielana na mocy programu podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka ryzyka, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności wsparcia.

6. w celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy:

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 2. informacji określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.). Obowiązek w ty zakresie realizowany jest na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Wilkowie pokój nr 4 wejście A lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wilkowie Referat Finansowy, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.

Terminy płatności:

Sposoby płatności:

     Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Wilków
     nr 86 8890 0001 0003 5477 2000 0004

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z. Dz.U. z 2019 r.  poz. 1170 z późn. zm.)
 2. Uchwała Nr XXIII.180.2021 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2022 rok
 3. Uchwała Nr IX.63.2015 Rady Gminy Wilków z dnia  29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Formularze dotyczące podatku od nieruchomości

Wersja XML