Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja  


o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

Działając  na  podstawie  art.  182  §  9  ustawy  z  dnia  5  stycznia  2011  r.  -  Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777,  Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z  2012  r.  poz.  849, poz.  951  oraz  poz.  1529  oraz  z  2014  r.  poz.  179,  poz.  180  i  1072) w  związku  z  §  3  ust.  1  Regulaminu  obwodowych  komisji wyborczych  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  uchwały  Państwowej  Komisji  Wyborczej  z  dnia  9  lutego  2015  r.  w  sprawie  regulaminów okręgowych  i  obwodowych  komisji  wyborczych  powołanych  do  przeprowadzenia  wyborów  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej (M.P. z 2015 r. poz. 227)

informuję

że pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych  
powołanych na obszarze gminy Wilków 
odbędą się w dniu 24 kwietnia 2015 r.  o godz. 13:00
 w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16 (mała sala). 

Zgodnie z Regulaminem obwodowych komisji wyborczych na pierwszym posiedzeniu Komisja: 
1)  wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę, 
2)  omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób  wchodzących  w jej skład, 
3)  ustala zadania do dnia wyborów. 
 
Ze  względu  na  wagę  spraw  będących  przedmiotem  posiedzenia  Komisji  proszę  o niezawodny udział w posiedzeniu.

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Wersja XML