Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

INFORMACJA WÓJTA GMINY WILKÓW

O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Gminie Wilków
ma prawo do uzyskiwania informacji o:

Powyższe informacje przekazywane są wyborcy niepełnosprawnemu przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Wilkowie w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 wejście A pokój nr 6, w tym telefonicznie pod nr tel. 77 419 55 15, lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. Informacje, o których mowa wyżej, przekazywane są wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

Na terenie Gminy Wilków lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych znajdują się:

● w obwodzie głosowania nr 1 w Bukowiu, 

● w obwodzie głosowania nr 3 w Idzikowicach,   

● w obwodzie głosowania nr 6 w Wilkowie.

Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek złożony do Urzędu Gminy w Wilkowie najpóźniej do dnia 5 maja 2015 r.  dopisywany jest do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Składanie wniosków nie dotyczy wyborców niepełnosprawnych zamieszkałych w granicach obwodów głosowania obejmujących sołectwa: Bukowie z przysiółkiem Chrząstów,  Idzikowice, Jakubowice i Wilków z przysiółkiem Wilkówek (Barski Dwór).  W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył do dnia 5 maja 2015 r. wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, złożyć taki wniosek, nie później jednak niż do 19 maja 2015 r.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika. 

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat, wniesiony do Wójta Gminy Wilków najpóźniej do dnia 4 maja 2015 r.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wilkowie (wejście A, pokój nr 6)   lub pobrać:

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa

Termin złożenia Wójtowi Gminy oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa  w dniu 8 maja 2015 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 10 maja 2015 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania uprawnia pełnomocnika do oddania głosu również w ewentualnym ponownym głosowaniu. Chcąc udzielić pełnomocnictwa po dniu pierwszego głosowania wniosek należy złożyć do dnia 15 maja 2015 r.

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Ponadto wyborca niepełnosprawny może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu wyborcy, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak głosowanie korespondencyjne lub głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w  Urzędzie Gminy najpóźniej do dnia 8 maja 2015 r.  Może on zostać złożony pisemnie na adres: Wójt Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, faksem nr 77 419 55 15  lub w formie elektronicznej (adres e-mail: ). Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inna osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie, w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia (może to być jeden dokument).

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania . Wniosek należy wówczas złożyć do dnia 22 maja 2015 r.

Dla celów głosowania korespondencyjnego Wójt Gminy Wilków wyznaczył: Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Bukowiu z siedzibą w Szkole Podstawowej – Bukowie, ul. Lipowa 54, Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 w Idzikowicach z siedzibą w Szkole Podstawowej – Idzikowice 24a oraz Obwodową Komisję Wyborczą Nr 6 w Wilkowie z siedzibą w Domu Kultury – Wilków, ul. Wrocławska 16.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy Wilków najpóźniej  do dnia 27 kwietnia 2015 r. Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Zgłoszenie może być dokonane ustnie w Urzędzie Gminy w Wilkowie – wejście A pokój nr 6, pisemnie na adres: Wójt Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, faksem nr 77 419 55 15  lub w formie elektronicznej (adres e-mail: ). Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 10 maja 2015 r. w godz. od 7.00 do 21.00.

Pozostałe informacje dla osób niepełnosprawnych zawarte są w „Informacji  o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych” wydanej przez Państwową Komisję Wyborczą oraz dokumentach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków: www.bip.wilkow.pl w zakładce Wybory.

Wersja XML