Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KADENCJA 2014-2018

Uchwała Nr I.1.2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie 

Uchwała Nr I.2.2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie

Uchwała Nr II.3.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II.4.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego

Uchwała Nr II.5.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych

Uchwała Nr II.6.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok

Uchwała Nr II.7.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
o zmianie uchwały Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr III.8.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr III.9.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok

Uchwała Nr III.10.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu na 2015 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

PDFZałącznik Nr 1 - Gminny Program RPA - 2015.pdf
PDFZałącznik Nr 2 - Preliminarz wydatków na 2015 r.pdf

Uchwała Nr III.11.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilków

Uchwała Nr IV.12.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok

Uchwała Nr IV.13.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
o zmianie uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr IV.14.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr IV.15.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2015 rok

Uchwała Nr IV.16.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości na obszarze oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wilków symbolem 2MNa, 2MNb, 2MN i 4MN

Uchwała Nr IV.17.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr V.18.2015 z dnia 12 marca 2015 r.
o zmianie uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr V.19.2015 z dnia 12 marca 2015 r.
o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok

Uchwała Nr V.20.2015 z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby

Uchwała Nr V.21.2015 z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr V.22.2015 z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom

Uchwała Nr V.23.2015 z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków

Uchwała Nr V.24.2015 z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wilków

Uchwała Nr V.25.2015 z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2015-2017 Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.

Uchwała Nr V.26.2015 z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr V.27.2015 z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.295.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 3 września 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków

Uchwała Nr V.28.2015 z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2015 roku

Uchwała Nr VI.29.2015 z dnia z dnia 30 kwietnia 2015 r.
o zmianie uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr VI.30.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok

Uchwała Nr VI.31.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu

Uchwała Nr VI.32.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
o zmianie uchwały Nr V.22.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom

Uchwała Nr VI.33.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectw

Uchwała Nr VI.34.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do prac nad Lokalną Strategią Rozwoju w okresie programowania 2014-2020

Uchwała Nr VI.35.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr VI.36.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
o zmianie uchwały Nr V.28.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2015 roku

Uchwała Nr VI.37.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jakubowice oznaczonego jako „Jakubowice I"

Uchwała Nr VI.38.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jakubowice oznaczonego jako „Jakubowice II"

Uchwała Nr VI.39.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków

Uchwała Nr VII.40.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2014 rok

Uchwała Nr VII.41.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2014 rok

Uchwała Nr VII.42.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.
o zmianie uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr VII.43.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.
o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok

Uchwała Nr VII.44.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie

Uchwała Nr VII.45.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu

Uchwała Nr VII.46.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.
o zmianie uchwały Nr V.23.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków

Uchwała Nr VII.47.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.
o zmianie uchwały Nr II.3.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 grudnia 2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr VII.48.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników

Uchwała Nr VII.49.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wilkowie

Uchwała Nr VII.50.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Wilkowie stanowiących własność Gminy Wilków

Uchwała Nr VIII.51.2015 z dnia 17 września 2015 r.
o zmianie uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr VIII.52.2015 z dnia 17 września 2015 r.
o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok

Uchwała Nr VIII.53.2015 z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia

Uchwała Nr VIII.54.2015 z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków

Uchwała Nr VIII.55.2015 z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków

Uchwała Nr VIII.56.2015 z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanych zapisów ustawy - Prawo wodne

Uchwała Nr VIII.57.2015 z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wilkowie stanowiących własność Gminy Wilków

Uchwała Nr IX.58.2015 z dnia 29 października 2015 r.
o zmianie uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr IX.59.2015 z dnia 29 października 2015 r.
o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok

Uchwała Nr IX.60.2015 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2016 rok

Uchwała Nr IX.61.2015 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wilków

Uchwała Nr IX.62.2015 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr IX.63.2015 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IX.64.2015 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr IX.65.2015 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek rolny

Uchwała Nr IX.66.2015 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny

Uchwała Nr IX.67.2015 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wilkowie stanowiących własność Gminy Wilków

Uchwała Nr IX.68.2015 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie remontu drogi

Uchwała Nr X.69.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
o zmianie uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr X.70.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok

Uchwała Nr X.71.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
o zmianie uchwały Nr IX.60.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2016 rok

Uchwała Nr X.72.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr X.73.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Uchwała Nr X.74.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr X.75.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr X.76.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XI.77.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

Uchwała Nr XI.78.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu na 2016 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Uchwała Nr XI.79.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2016 rok

Uchwała Nr XI.80.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XI.81.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek rolny

Uchwała Nr XI.82.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny

Uchwała Nr XII.83.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XII.84.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok

Uchwała Nr XII.85.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
o zmianie uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XII.86.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
o zmianie uchwały Nr III.9.2014 r. Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok

Uchwała Nr XIII.87.2016 z dnia 4 lutego 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XII.83.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XIII.88.2016 z dnia 4 lutego 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok

Uchwała Nr XIII.89.2016 z dnia 4 lutego 2016 r.
w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XIV.90.2016 z dnia 17 marca 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XII.83.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XIV.91.2016 z dnia 17 marca 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok

Uchwała Nr XIV.92.2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby

Uchwała Nr XIV.93.2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom

Uchwała Nr XIV.94.2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Wilków do 1m³ wody

Uchwała Nr XIV.95.2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2016-2018 Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.

Uchwała Nr XIV.96.2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wilków w 2016 roku

Uchwała Nr XIV.97.2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wilków

Uchwała Nr XIV.98.2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków

Uchwała Nr XIV.99.2016 z dnia 17 marca 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XI.79.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w  Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2016 rok

Uchwała Nr XV.100.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XII.83.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XV.101.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok

Uchwała Nr XV.102.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Wilków na lata 2016-2018”

Uchwała Nr XV.103.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków

Uchwała Nr XV.104.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków

Uchwała Nr XV.105.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków

Uchwała Nr XVI.106.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2015 rok

Uchwała Nr XVI.107.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2015 rok

Uchwała Nr XVI.108.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XII.83.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XVI.109.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok

Uchwała Nr XVI.110.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu

Uchwała Nr XVI.111.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
o zmianie uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego

Uchwała Nr XVI.112.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków

Uchwała Nr XVI.113.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XVI.114.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVI.115.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XVI.116.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/166/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała Nr XVI.117.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wilków na lata 2016 – 2019

Uchwała Nr XVI.118.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wilkowie

Uchwała Nr XVI.119.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Wilkowie

Uchwała Nr XVI.120.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków

Uchwała Nr XVI.121.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków

Uchwała Nr XVI.122.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilków"

Uchwała Nr XVII.123.2016 z dnia 28 lipca 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XII.83.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XVII.124.2016 z dnia 28 lipca 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok

Uchwała Nr XVII.125.2016 z dnia 28 lipca 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XVI.113.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XVII.126.2016 z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Namysłów

Uchwała Nr XVIII.127.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ,,Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" nr projektu RPOP.09.01.01-16-044/15

Uchwała Nr XVIII.128.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój

Uchwała Nr XVIII.129.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Wilków do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie

Uchwała Nr XIX.130.2016 z dnia 29 września 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XII.83.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XIX.131.2016 z dnia 29 września 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok

Uchwała Nr XIX.132.2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna”

Uchwała Nr XIX.133.2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XIX.134.2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XIX.135.2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XIX.136.2016 z dnia 29 września 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XVI.122.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilków”

Uchwała Nr XX.137.2016 z dnia 27 października 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XII.83.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XX.138.2016 z dnia 27 października 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok

Uchwała Nr XX.139.2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2017 rok

Uchwała Nr XX.140.2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej

Uchwała Nr XX.141.2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Uchwała Nr XX.142.2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, a także na zakup niezbędnych towarów i usług

Uchwała Nr XXI.143.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XII.83.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXI.144.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok

Uchwała Nr XXI.145.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie”

Uchwała Nr XXI.146.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXI.147.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXI.148.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowie

Uchwała Nr XXI.149.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębnik

Uchwała Nr XXI.150.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Idzikowice

Uchwała Nr XXI.151.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice

Uchwała Nr XXI.152.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyków

Uchwała Nr XXI.153.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubska

Uchwała Nr XXI.154.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Młokicie

Uchwała Nr XXI.155.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pągów

Uchwała Nr XXI.156.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pielgrzymowice

Uchwała Nr XXI.157.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pszeniczna

Uchwała Nr XXI.158.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilków

Uchwała Nr XXI.159.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojciechów

Uchwała Nr XXI.160.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Lubskiej stanowiącej własność Gminy Wilków

Uchwała Nr XXII.161.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXII.162.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok

Uchwała Nr XXII.163.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XII.83.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXII.164.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok

Uchwała Nr XXII.165.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminów i sposobu rozliczenia

Uchwała Nr XXII.166.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilków

Uchwała Nr XXII.167.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice

Uchwała Nr XXII.168.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pszeniczna

Uchwała Nr XXII.169.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Uchwała Nr XXII.170.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Uchwała Nr XXII.171.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2017 rok

Uchwała Nr XXII.172.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu Namysłowskiego w związku z likwidacją Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie

Uchwała Nr XXIII.173.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
o zmianie uchwały Nr XXII.161.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXIII.174.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok

Uchwała Nr XXIII.175.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu

Uchwała Nr XXIII.176.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu

Uchwała Nr XXIII.177.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXIII.178.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”

Uchwała Nr XXIII.179.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim" nr projektu RPOP.09.01.01-16-037/15

Uchwała Nr XXIII.180.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Aktywne przedszkolaki w gminie Wilków" nr projektu RPOP.09.01.03-16-0005/16

Uchwała Nr XXIII.181.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków

Uchwała Nr XXIII.182.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pągowie

Uchwała Nr XXIV.183.2017 z dnia 30 marca 2017 r.
o zmianie uchwały Nr XXII.161.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXIV.184.2017 z dnia 30 marca 2017 r.
o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok

Uchwała Nr XXIV.185.2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXIV.186.2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków

Uchwała Nr XXIV.187.2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków

Uchwała Nr XXIV.188.2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2017 roku

Uchwała Nr XXIV.189.2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2019 Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.

Uchwała Nr XXIV.190.2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lubskiej stanowiącej własność Gminy Wilków

Uchwała Nr XXIV.191.2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych położonych w Wilkowie stanowiących własność Gminy Wilków

Uchwała Nr XXIV.192.2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wilkowie

Uchwała Nr XXV.193.2017 z dnia 16 maja 2017 r.
o zmianie  uchwały Nr XXII.161.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXV.194.2017 z dnia 16 maja 2017 r.
o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok

Uchwała Nr XXV.195.2017 z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr XXV.196.2017 z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie w drodze  bezprzetargowej  nieruchomości położonej w Krzykowie  stanowiącej własność Gminy Wilków

Uchwała Nr XXVI.197.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2016 rok

Uchwała Nr XXVI.198.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2016 rok

Uchwała Nr XXVI.199.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
o zmianie uchwały Nr XXII.161.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXVI.200.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI.201.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu

Uchwała Nr XXVI.202.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
o zmianie uchwały Nr XX.140.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej

Uchwała Nr XXVI.203.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków

Uchwała Nr XXVI.204.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
o zmianie uchwały Nr XXII.169.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Uchwała Nr XXVI.205.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków

Uchwała Nr XXVI.206.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bukowiu stanowiącej własność Gminy Wilków

Uchwała Nr XXVI.207.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu

Uchwała Nr XXVII.208.2017 z dnia 28 września 2017 r.
o zmianie uchwały Nr XXII.161.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXVII.209.2017 z dnia 28 września 2017 r.
o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII.210.2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby

Uchwała Nr XXVII.211.2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, a także na zakup niezbędnych towarów i usług

Uchwała Nr XXVII.212.2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Uchwała Nr XXVII.213.2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Uchwała Nr XXVII.214.2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków

Uchwała Nr XXVII.215.2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXVII.216.2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bukowiu stanowiącej własność Gminy Wilków

Uchwała Nr XXVII.217.2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków

Uchwała Nr XXVIII.218.2017 z dnia 12 października 2017 r.
o zmianie uchwały Nr XXII.161.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXVIII.219.2017 z dnia 12 października 2017 r.
o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok

Uchwała Nr XXVIII.220.2017 z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu

Uchwała Nr XXVIII.221.2017 z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Bukowiu

Uchwała Nr XXVIII.222.2017 z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Idzikowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Idzikowicach

Uchwała Nr XXVIII.223.2017 z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków

Uchwała Nr XXVIII.224.2017 z dnia 12 października 2017 r.
o zmianie uchwały Nr XVI/122/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie określenia w drodze regulaminu zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie Gminy Wilków

Uchwała Nr XXIX.225.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
o zmianie uchwały Nr XXII.161.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXIX.226.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX.227.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie

Uchwała Nr XXIX.228.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

Uchwała Nr XXIX.229.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Wilków

Uchwała Nr XXIX.230.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Wilków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała Nr XXIX.231.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie

Uchwała Nr XXIX.232.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie

Uchwała Nr XXIX.233.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków

Uchwała Nr XXIX.234.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

Uchwała Nr XXIX.235.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wilków na lata 2017-2027

Uchwała Nr XXIX.236.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXX.237.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXX.238.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok

Uchwała Nr XXX.239.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Uchwała Nr XXX.240.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2018 rok

Uchwała Nr XXX.241.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
o zmianie uchwały Nr XXII.161.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXX.242.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok

Uchwała Nr XXXI.243.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Wilkowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXXI.244.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminów i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

Uchwała Nr XXXI.245.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowie

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr IN.I.743.1.9.2018.AD z dnia 6 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.246.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Idzikowice

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr IN.I.743.1.8.2018.AD z dnia 5 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.247.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyków

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr IN.I.743.1.6.2018.AD z dnia 5 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.248.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pągów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr IN.I.743.1.7.2018.AD z dnia 5 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.249.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pszeniczna

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr IN.I.743.1.12.2018.MK z dnia 7 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.250.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojciechów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr IN.I.743.1.11.2018.MK z dnia 7 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.251.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilków

Uchwała Nr XXXI.252.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXX.237.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXXI.253.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok

Uchwała Nr XXXI.254.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wilków

Uchwała Nr XXXI.255.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wilków

Uchwała Nr XXXII.256.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXX.237.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXXII.257.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok

Uchwała Nr XXXII.258.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilków

Uchwała Nr XXXII.259.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu

Uchwała Nr XXXII.260.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu

Uchwała Nr XXXII.261.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Wilków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXXII.262.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Wilków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXXII.263.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2018 roku

Uchwała Nr XXXII.264.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2018-2020

Uchwała Nr XXXII.265.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzenngo obowiązujących na terenie gminy Wilków

Uchwała Nr XXXII.266.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr IN.I.742.6.2018.AD z dnia 2 maja 2018 r.

Uchwała Nr XXXII.267.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowie

Uchwała Nr XXXII.268.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Idzikowice

Uchwała Nr XXXII.269.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyków

Uchwała Nr XXXII.270.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pągów

Uchwała Nr XXXII.271.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pszeniczna

Uchwała Nr XXXII.272.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojciechów

Uchwała Nr XXXII.273.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby

Uchwała Nr XXXII.274.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Wilków udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

Uchwała Nr XXXIII.275.2018 z dnia 30 maja 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXX.237.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXXIII.276.2018 z dnia 30 maja 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIII.277.2018 z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu

Uchwała Nr XXXIII.278.2018 z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian w Statucie Gminy Wilków

Uchwała Nr XXXIII.279.2018 z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wilków

Uchwała Nr XXXIV.280.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.  
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie


Uchwała Nr XXXIV.281.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie

Uchwała Nr XXXIV.282.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XXXIV.283.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2017 rok

Uchwała Nr XXXIV.284.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2017 roku

Uchwała Nr XXXIV.285.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXX.237.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXXIV.286.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIV.287.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilków

Uchwała Nr XXXIV.288.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Wilków

Uchwała Nr XXXIV.289.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy Wilków

Uchwała Nr XXXIV.290.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Wilków z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego
"Samorządowa Polska" Wilków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowie
oraz wystąpienie Gminy Wilków z Krajowego Funduszu Seniora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr XXXIV.291.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. 
w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków

Uchwała Nr XXXIV.292.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilkowie

Uchwała Nr XXXIV.293.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na kolejne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące
własność Gminy Wilków

Uchwała Nr XXXIV.294.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Wilków

Uchwała Nr XXXV.295.2018 z dnia 20 września 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXX.237.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXXV.296.2018 z dnia 20 września 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok

Uchwała Nr XXXV.297.2018 z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu

Uchwała Nr XXXV.298.2018 z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów przysługujących Gminie Wilków w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska” Wilków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowie

Uchwała Nr XXXV.299.2018 z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Uchwała Nr XXXV.300.2018 z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Uchwała Nr XXXV.301.2018 z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków

Uchwała Nr XXXV.302.2018 z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Pągowie stanowiącej własność Gminy Wilków

Uchwała Nr XXXVI.303.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXX.237.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXXVI.304.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVI.305.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXXV.297.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu

Uchwała Nr XXXVI.306.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2019 rok

Uchwała Nr XXXVI.307.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VI/36/03 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków

Uchwała Nr XXXVI.308.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr XXXVI.309.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała Nr XXXVI.310.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXIV.291.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków

 

Wersja XML