Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacja

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest Wójt. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Wilkowie przedstawia się następująco:
- Wójt Gminy,
- Sekretarz Gminy,
- Referat Finansowy,
- Referat Gospodarki Komunalnej,
- Samodzielne stanowiska pracy,
- Obsługa – stanowiska pomocnicze i obsługi.


Jednostki organizacyjne gminy:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu,
- Publiczne Przedszkole w Wilkowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie.

Wersja XML